پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - April 26 2018
در اولين سالگرد اجراي اين تفاهم مهم؛
کد خبر: ۲۲۸۳۲
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۶
توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با فلزات حساس و نرم افزار به ايران براي اهداف صلح آميز و لغو ارائه خدمات مرتبط اين نقل و انتقالها مانند بيمه و حمل و نقل آنها.
حمیدرضا بعیدی نژاد عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در اولين سالگرد اجراي اين تفاهم مهم ایران با گروه 1+5 در کانال تلگرامی خود 100 مورد از مهمترین دستاوردهای برجام را منتشر کرد.

الف- دستاوردهاي هسته اي
١- تثبيت حقوق مسلم هسته اي جمهوري اسلامي ايران در استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز از جمله غني سازي و توليد چرخه ي سوخت هسته اي
٢- تثبيت تداوم فعاليتهاي هسته اي غني سازي در سايت هسته اي نطنز
٣- تثبيت و تداوم برنامه هاي "تحقيق و توسعه" ( R&D) هسته اي از جمله در حوزه ي غني سازي در سايتهاي هسته اي
٤- ادامه تحقيق و توسعه روي تمام ماشينهاي پيشرفته بويژه سانتريفيوژ هاي IR4 و IR5 و IR6 كه تاكنون چند مرحله از مراحل پيشرفته تحقيق و توسعه را طي كرده اند.
٥- ادامه مراحل پيشرفته و تكميل تحقيق و توسعه روي ماشين جديد سانتريفيوژ IR8 كه جديدترين سانتريفيوژ طراحي شده توسط دانشمندان هسته اي ايران ميباشد.
٦- شروع به توليد انبوه ماشينهاي IR6 و IR8 از سال هشتم اجرايي شدن برجام
٧- تقويت برنامه غني سازي و چرخه ي توليد سوخت هسته اي در پايان دهسال با جايگزيني ماشينهاي جديد توليد شده پيشرفته كه مراحل تحقيق و توسعه آنها تكميل شده است بجاي ماشين فعلي IR1 .
٨- ايجاد مركز فن آوري پيشرفته فيزيك و دانش هسته اي در فردو از طريق همكاري بين المللي و با جلب آخرين فن آوريهاي پيشرفته جهان
٩- آغاز به توليد ايزوتوپهاي پايدار هسته اي در سايت هسته اي فردو با استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته كه براي اولين بار در ايران صورت ميگيرد و ميتواند نيازهاي داخلي ايران براي بكارگيري ايزوتوپهاي پايدار صنعتي و دارويي را تامين نمايد.
١٠- حفظ تعداد 1044 سانتريفيوژ در فردو بعنوان تضمين پيشبرد توافق هسته اي
١١- حفظ پيوسته مقدار سيصد كيلوگرم اورانيوم غني شده در تاسيسات هسته اي ايران و فروش مازاد آن به بازارهاي خارجي
١٢- آغاز توليد سوخت كامل هسته اي در ايران براي بكارگيري رآكتورهاي هسته اي ايران با تضمين انتقال آخرين فن آوريهاي روز دنيا و از طريق پروژه هاي مشترك با كشورهاي پيشرفته از ميان كشورهاي 1+5 و يا ديگر كشورها
١٣- حفظ ماهيت آب سنگين راكتور تحقيقاتي اراك
١٤- مدرنيزه نمودن و پيشرفته كردن رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك با آخرين فن آوريهاي روز دنيا
١٥- انتقال فن آوري پيشرفته و تحويل تمامي تجهيزات و دستگاههاي مدرن سازي راكتور تحقيقاتي اراك
١٦- حفظ و تداوم توليد كارخانه توليد آب سنگين
١٨- عرضه مازاد مصرف آب سنگين داخل كشور براي فروش به بازارهاي جهاني
١٩- ادامه كار تاسيسات بسيار حساس توليد راديوداروها بويژه اتاقهاي داغ اين تاسيسات
٢٠- تثبيت و تداوم كار استخراج و تصفيه سازي سنگ اورانيوم از معادن اورانيوم ايران

ب- دستاوردهاي بين المللي
٢١- پايان پروژه ي سياسي و امنيتي سازي برنامه هسته اي ايران بعنوان بخش اصلي پروژه ي بزرگ ايران هراسي
٢٢- از ميان رفتن فضاي تهديد و تقابل در روابط كشورها با ايران
٢٣- خارج شدن بحث هسته اي ايران از فصل هفتم شوراي امنيت كه طي آن برنامه هسته اي ايران بعنوان تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بين المللي شناخته شده بود و مقابله با برنامه هسته اي ايران تعهدي حقوقي و بين المللي براي تمام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد شناخته مي شد
٢٤- عادي سازي روابط سياسي و بين المللي ايران با كشورها و سازمانهاي بين المللي
خارج از تحريم ها و محدوديتهايي كه عليه كشورمان وضع شده بود
٢٥- لغو ساز و كار نظارتي شوراي امنيت در قالب كميته تحريم و گروه كارشناسان براي تضمين اجراي تحريم هاي شوراي امنيت
٢٦- لغو قطعنامه تحريم 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2006
٢٧- لغو قطعنامه تحريم 1373 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2006
٢٨-لغو قطعنامه تحريم 1474 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2007
٢٩- لغو قطعنامه تحريم 1803 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2008
٣٠- لغو قطعنامه تحريم 1835 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2008
٣١- لغو قطعنامه تحريم 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب سال 2010
٣٢- لغو قطعنامه سپتامبر 2003 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٣٣- لغو قطعنامه نوامبر 2003 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٣٤- لغو قطعنامه مارس 2004 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٣٥- لغو قطعنامه ژوئن 2004 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٣٦- لغو قطعنامه سپتامبر 2004 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٣٧- لغو قطعنامه نوامبر 2004 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٣٨- لغو قطعنامه اوت 2005 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٣٩- لغو قطعنامه سپتامبر 2005 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٤٠- لغو قطعنامه فوريه 2006 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٤١- لغو قطعنامه نوامبر 2009 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٤٢- لغو قطعنامه نوامبر 2011 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
٤٣- لغو قطعنامه سپتامبر 2012 شوراي حكام
٤٤- تصويب قطعنامه دسامبر 2015 و بسته شدن پرونده پي ام دي

ج- لغو تحريمهاي مالي، بانكي و اقتصادي
ج-١ لغو تحريمهاي اروپا
٤٥- لغو تمامي تحريمهاي مربوط به نقل و انتقالات مالي از مبدأ ايران و يا به مقصد ايران مصوب اتحاديه اروپا
٤٦- لغو تمامي تحريمهاي مربوط به فعاليتهاي بانكي
٤٧- لغو تمامي تحريمهاي بيمه
٤٨- لغو تحريم ارائه خدمات پيام رساني مالي بانكي ( سويفت) به ايران
٤٩- لغو تحريمهاي ارائه خدمات مالي در تجارت با كشورها و موسسات بانكي و مالي و اقتصادي اروپايي با ايران
٥٠- لغو تحريمهاي مربوط به ارائه كمكهاي مالي، اقتصادي و وامهاي ترجيحي از سوي كشورها و موسسات اروپايي به ايران
٥١- لغو تحريمهاي امكان دسترسي ايران به اوراق ضمانت و تضمينهاي مالي و اقتصادي
٥٢- لغو تحريمها و محدوديتهاي ارائه هر يك از خدمات انتقال مالي و بانكي و بيمه اي
٥٣- لغو كامل تحريم واردات نفت و گاز از ايران
٥٤- لغو كامل تحريم واردات محصولات پتروشيمي از ايران
٥٥- لغو تحريم صادرات تجهيزات كليدي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي به ايران
٥٦- لغو تحريم سرمايه گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران
٥٧- لغو تحريمها و محدوديتهاي موجود براي ارائه هر يك از خدمات واردات و صادرات
نفت، گاز و پتروشيمي
٥٨- لغو تحريمهاي مربوط به كشتيراني و كشتي سازي اروپا عليه ايران
٥٩- لغو كامل تحريمهاي مربوط به صنايع خودرو و حمل و نقل
٦٠ - لغو تحريمها و محدوديتهاي موجود در ارائه هر يك از خدمات مرتبط با كشتيراني، كشتي سازي و حمل و نقل
٦١- لغو تحريمهاي مربوط به نقل و انتقال و خريد و فروش طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسكناس و ضرب سكه
٦٢- لغو تحريمهاي مربوط به هر گونه ارائه خدمات شامل حمل و نقل و بيمه براي انتقال طلا، فلزات گرانبها، الماس، اسكناس و ضرب سكه توسط ايران
٦٣- لغو تحريمهاي مربوط به همكاريهاي هسته اي صلح آميز در اروپا با ايران
٦٤- لغو تحريمها و محدوديتهاي ارائه هر گونه خدمات براي انتقال فن آوري و تجهيزات هسته اي صلح آميز به ايران
٦٥- لغو تحريمهاي وضع شده در اروپا نسبت به انتقال فلزات حساس براي استفاده در اهداف صلح آميز به ايران
٦٦-لغو تحريمهاي ارائه خدمات حمل و نقل و بيمه و ديگر خدمات انتقال فلزات حساس به ايران
٦٧- لغو تحريمهاي نقل و انتقال و فروش نرم افزار و برنامه هاي نرم افزار براي اهداف صلح آميز به ايران
٦٨- لغو تحريمهاي ارائه خدمات بيمه، حمل و نقل و ارسال بين المللي نرم افزار به ايران
٦٩- لغو تحريمها عليه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و لغو مسدود شدن حسابهاي بانك مركزي ايران در تمامي كشورهاي دنيا و آزاد سازي اموال و داراييهاي آن
٧٠- لغو تحريمها عليه شركت نفت جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي گاز ايران شامل لغو انسداد حسابهاي بانكي آنها و امكان آزاد شدن تمامي اموال شركت نفت و شركتهاي وابسته آن
٧٢- لغو تحريمها عليه شركت ملي نفتكش ايران و امكان دريافت بيمه و حمل و نقل دريايي توسط اين شركت به تمامي نقاط دنيا
٧٣- لغو تحريمها عليه سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و امكان دريافت بيمه و حمل و نقل جهاني و عادي سازي فعاليتهاي آن و رفع انسداد از حسابهاي آن
٧٤- لغو تحريمها عليه صدها شركت صنعتي ايران و عادي سازي روابط اروپا با آنها
٧٥- لغو تحريمها عليه بانك ملي ايران و شعبات آن در خارج از كشور و بسياري از موسسات مالي ايراني توسط كشورها و موسسات اروپايي
٧٦- لغو تحريمها عليه بانك تجارت، ملت، رفاه كارگران، صنعت و معدن و ديگر بانكهاي دولتي ايران و عادي سازي روابط بانكي با آنها
٧٧- لغو تحريمهاي مسافرتي و انسداد حسابهاي بيش از چهارصد نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني

ج-٢- توقف اجراي تحريمهاي آمريكا
٧٨- توقف كامل اجراي قوانين مربوط به تحريمهاي ريال
٧٩- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به اسكناس
٨٠- توقف اجراي تحريمها و محدوديت عليه درآمدهاي ايران در خارج از كشور از جمله نقل و انتقال اين منابع و درآمدها از سيستمهاي مالي و بانكي
٨١-توقف اجراي تحريمهاي مربوط به اوراق بانكي و اوراق دولتي ايران
٨٣- توقف اجراي تحريم عليه ارتباط ايران با سيستم پيام رساني بين بانكي ( سويفت)
٨٤- توقف اجراي هر گونه تحريم و محدوديت در ارائه خدمات در خصوص نقل و انتقال ريال، خريط و فروش و چاپ اسكناس، نقل و انتقال داراييهاي ايران در خارج از كشور و خدمات مرتبط به اوراق بانكي و دولتي ايران
٨٥- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به بيمه افراد و شركتها
٨٦- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به خريد و فروش نفت و تحريمهاي مربوط به صادرات نفت خام ايران
٨٧- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به سرمايه گذاري، مشاركت و ارائه خدمات به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران
٨٨- توقف اجراي تحريمهاي مربوط به خريد، اكتساب، حمل و نقل و بازاريابي نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي از ايران
٨٩- توقف اجراي تحريم صادرات و خريد و فروش محصولات پتروشيمي
٩٠- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با ارائه هر گونه خدمات مرتبط با صادرات و واردات نفت، گاز و پتروشيمي اعم از بيمه و حمل و نقل و انتقال داراييهاي آنها
٩١- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
٩٢- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با شركت نفت ايران و شركتهاي تابعه آن مانند نيكو و شركت ملي گاز ايران، شركت كشتيراني نفت جمهوري اسلامي ايران، پتروپارس، شركت نفت مسجد سليمان و ...
٩٣- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با كشتيراني و كشتي سازي و توقف اجراي تحريم هاي كار با اپراتورهاي بنادر ايران مانند بندرعباس
٩٤- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با ارائه خدمات به كشتي سازي و كشتيراني و كار با اپراتورهاي دريايي مانند خدمات بيمه، حمل و نقل و غيره
٩٥- توقف اجراي تحريمهاي بانكهاي دولتي ايران شامل بانك ملي، تجارت، ملت، صنعت و معدن، كارآفرين، كارگشايي و غيره
٩٦- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با بخش وسيعي از صنايع سنگين و سبك ايران شامل شركت آلومينيم ايران، ماشين سازي اراك، شركت سيمان مازندران، شركت ساخت تجهيزات نيروگاهي و...
٩٧- توقف اجراي تحريمها عليه سازمان انرژي اتمي ايران و شركتها و مهندسين تابعه اين سازمان
٩٨- توقف اجراي ممنوعيت و محدوديتها و تحريم هاي مسافرت و انسداد حساب چند صد شخصيت حقيقي و حقوقي از كسانيكه در ليست تحريمهاي مختلف بوده اند.
٩٩- توقف اجراي تحريم صنايع خودروي ايران
١٠٠- توقف اجراي تحريمهاي مرتبط با فلزات حساس و نرم افزار به ايران براي اهداف صلح آميز و لغو ارائه خدمات مرتبط اين نقل و انتقالها مانند بيمه و حمل و نقل آنها
نام:
ایمیل:
* نظر: