باوند: افزایش روابط دیپلماتیک هدف برجام بود

 باوند با بیان اینکه «کشورهای اروپایی و غربی و به نمایندگی آنها کشورهای عضو گروه 1+5 هنگامی که پای مذاکرات هسته‌ای آمدند و در نهایت برجام را تصویب کردند بیش از هر چیز به مصالح و منافع خود می‌اندیشیدند»، گفت: «با این حال این به معنای آن نیست که دستیابی آنها به منافع احتمالی برجام در تضاد با منافع ایران است، زیرا برجام حاصل مذاکراتی بود که از ابتدا بر مبنای برد- برد قرار گرفت. ایران هم از زاویه تنگناهای اقتصادی که با آن مواجه بود، می‌خواست که تحریم‌ها برداشته شود و شرایط برای بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته به داخل کشور فراهم آید. بنابراین افزایش مراودات دیپلماتیک و رفت و آمدهای سیاسی که اغلب با همراهی هیأت‌های بزرگ اقتصادی همراهند، نه تنها یکی از تأثیرات برجام که یکی از اهداف آن بوده است.»با وجود این ، باوند دستیابی به این هدف غایی را برای هر دو سوی ماجرا در گرو «چگونگی طی روند برجام» و «وضعیت داخلی ایران» دانست و افزود: «فضای داخلی ایران باید به نحوی باشد که برای سرمایه‌گذاران خارجی حسی از تردید باقی نگذارد. اگر اختلافات داخلی به صورتی باشد که احساس مخالفت با برجام و فرآیند آن، مخدوش بودن فضای سیاسی کشور و کارشکنی در مقابل سیاست‌های دولت ایران به بیرون مخابره شود، آنگاه الزاماً تردید‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی پدید خواهد آمد که امکان استفاده از عواید برجام و گسترش رفت و آمدهای دیپلماتیک ناشی از آن را بشدت کاهش خواهد داد و این در حالی است که ما این روزها به سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته برای افزایش سهم برداشت‌مان از حوزه‌های مشترک نفت و گاز بشدت نیازمندیم و قاعدتاً باید از تأثیرگذاری نامطلوب موضعگیری‌های داخلی و بگومگوی جناح‌های داخلی بر این روند جلوگیری کنیم.» این کارشناس مسائل سیاسی همچنین افزایش مراودات دیپلماتیک را به دلیل تأثیری که بر افزایش ارتباطات اقتصادی و مالی دارد، عامل بالقوه و البته مهم افزایش قدرت منطقه‌ای و جهانی کشور دانست و گفت: «حوادث و مشکلاتی که متأسفانه در سال‌های اخیر در منطقه به وجود آمده است، می‌توانست زمینه رشد بیشتر ایران نسبت به محیط پیرامونی خود را فراهم آورد. اما در گذشته چنان که باید از این فرصت‌ها استفاده بهینه نشده است. اکنون نیز اینکه ما تا چه حد از برجام و پیامدهای آن از جمله افزایش سفرهای دیپلماتیک بهره بگیریم به برخورد ما با این پدیده بستگی دارد.»