مذاكره عراقچی - اشمید پیش از سومین كمیسیون مشترك ایران و 1+5
 مذاكره دو جانبه سید عباس عراقچی رییس ستاد پیگیری اجرای برجام و معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با هلگا اشامید معاون هماهنگ كننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح جمعه در هتل كوبرگ وین برگزارشد.
موضوع این مذاكره، هماهنگی برای تعیین دستور كار سومین كمیسیون مشترك ایران و 1+5 است.
پس از این گفت و گو، سومین نشست كمیسیون مشترك ایران و 1+5 اغاز به كار می كند. این نخستین نشست كمیسیون پس از اجرای برجام است.
پیش از این دو بار كمیسیون مشترك در 27 مهر و 16 آذرماه تشكیل جلسه داده بود. محل برگزاری هر دو جلسه، وین بود.