یک سال گذشت، پرچم برجام در میان چالش ها همچنان بالاست
جلال برزگر: در یک سالگی اجرایی شدن برجام، حال این توافق در مجموع خوب است و برجام به راه خود ادامه می دهد؛ حال خوب به معنای بی چالش بودن نیست، بلکه معنای آن سربلند و پردستاورد بودن توافق و مسیر انتخاب شده در خلال چالش هاست و این که پرچم برجام و نرمش قهرمانانه کشور بالاست و در یک سالگی به اغلب اهداف خود رسیده؛ حتی وجود مشکلاتی در مسیر احقاق کامل برجام خود گویای درستی و منطق استدلال های نظام و ایرانیان است.

این نگاه فارغ و خارج از کادر بسته و محدود نگاه جناحی و صرفاً سیاسی به برجام است و ادله ادعای آن در زیر به ترتیب مورد اشاره قرار می گیرد. پیش از ورود به ارایه ادله در نظر گرفتن یک نکته راهبردی مهم شایان توجه است؛ این که جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات هسته ای و در توافق، با مقاومت و تدبیر اگر چه محدودیت هایی زمان دار را پذیرفت ولی زیر بار محرومیت نرفته است؛ آن هم درباره موضوعی بسیار حساس چون غنی سازی که اگر امروز درصدی از آن در کشورهایی چون عربستان یا ترکیه انجام می شد، ما قطعاً نگران بودیم؛ وضعیت فن آوری هسته ای در دنیا به گونه ای است که همه کشورهای ریز و درشت همسو و همکار با آمریکا باید با رعایت ماده 123 قانون همکاری های بین المللی آمریکا از ورود به عرصه غنی سازی و بازفرآوری هسته ای پرهیز نمایند. توجه به این نکات راهبردی خود نیمی از راه است و این که چرا می گوییم برجام توافق نامه موفقی بوده است.

- دستاوردهای برجام در سه حوزه سیاسی، تحریم ها، هسته ای

الف) سیاسی- اولین و بارزترین دستاورد برجام یکسال بعد از اجرایی شدن آن در حوزه سیاست بین المللی خودنمایی می کند که سرفصل های آن به اجمال عبارتند از:

- برنامه هسته ای صلح آمیز و حق مسلم ایرانیان، از یک برنامه ممنوعه بین المللی در شورای امنیت به یک برنامه رسمی و پذیرفته شده تبدیل شده است.

- تثبیت حق غنی سازی و اعمال آن.

- خارج شدن ایران از شمول قطعنامه های تهدید آمیز تحریمی ذیل بند 7 منشور سازمان ملل.

- بسته شدن پرونده ادعایی PMD و همه ادعاها و مخاطرات احتمالی مربوط به آن.

- ورود رسمی و پذیرفته شده ایران به جمع بازیگران بین المللی و خروج از تهدید صلح و امنیت جهان خوانده شدن در شورای امنیت؛ به طوری که در قطعنامه های جدید از نقش ایران در تحولات منطقه و سوریه نیز قدردانی شده است.

- گسترش مراودات سیاسی بین المللی کشور و خدشه دار کردن جدی نظام تحریم های غیرهسته ای با عقد قرار خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ

- ایجاد شکاف میان جریان های سیاسی بلوک غرب، به گونه ای که تیم ترامپ هم بر سر دوراهی و انتخاب سخت با برجام یا بر برجام قرار گرفته است.

همه موارد بالا جز با برجام امکان وقوع و حصول نداشته اند.

ب) تحریم ها- تحریم های هسته ای شورای امنیت عمدتاً شامل سه حوزه بوده است. 1- نفت و انرژی 2- حمل و نقل و بیمه 3- مالی و بانکی.

1- یکسال بعد از اجرایی شدن برجام در دو حوزه نفت و  انرژی و حمل و نقل و بیمه ها به تصریح مسئولین امر هیچ مشکلی وجود ندارد. این که گفته می شود پول فروش نفت به ایران نمی آید هم طبعاً درست نیست چون همان منتقدانی که می گویند پول نفت نمی آید، می گویند نرخ رشد اقتصادی کشور بیشتر نفتی است! پس پول نفت در دسترس است . مقامات مسئول نیز به این مهم تاکید دارند . اصولا صنعت نفت به تصریح موافق و منتقد، پیشران عصر پسا برجام است و بیشترین بهره را از برجام برده و تلاش وافرای در فضای مساعد ایجاد شده دارد که با توفیقات میدانی و بین المللی از جمله در اوپک همراه بوده است.

2- در حوزه مالی و بانکی هنوز مشکلاتی وجود دارد که ناشی از سیاست های آمریکا و تحریم های غیرهسته ای و کارشکنی و بدعهدی های آمریکا در مسیر اجرای برجام است که دور از انتظار نبوده و نیست. منتقدان پرهیاهوی برجام نیز گاه از یاد می برند (به عمد یا سهو) که برجام قرار نبوده تمام مسایل ایران و آمریکا را حل کند.
کمتر کردن سایه تحریم های غیرهسته ای از سر برجام نیاز به وحدت و اجماع داخلی و اتحاد بیشتر دارد؛ استقبال از خرید هواپیما از سوی جریان های حامی دولت نه ذوق زدگی از خرید یک کالای لوکس که از منظر انجام حرکتی استراتژیک در مسیر عقب زدن سایه تحریم های غیر هسته ای از سر برجام است.

3- لیست گشایش های برجام در حوزه هسته ای بسیار بالا بلند است. همان پذیرش محدودیت بدون پذیرش محرومیت، شاه بیت این فصل است؛ اما به موارد دیگری هم می توان فهرست وار اشاره کرد:

- رسمی شدن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، باب مراودات بین ا لمللی این حوزه را میان ایران و کشورهای مختلف رده های اول و دوم و سوم  صنعت هسته ای از روسیه گرفته تا اسپانیا و چک و ژاپن و دیگر نقاط گشوده است.

- فروش 70 تن آب سنگین از سوی ایران در یک سال گذشته در حالی صورت گرفته که کل بازار این کالای استراتژیک در دنیا سالانه 90 تا 100 تن است.

- اعمال غنی سازی

- ادامه تحقیق و توسعه به روی ماشین های پیشرفته سانتریفیوژ به طوری که در سال های آینده ظرفیت 190 هزار سو غنی سازی پیش بینی شده نه با 190 هزار ماشین  که باIR1 تعداد ماشین کمتر و پیشرفته تر انجام شود.

- اضافه شدن منابع اورانیوم و کیک زرد کشور در مبادله 11 تن اورانیوم غنی شده با سه برابر این میزان از روسیه ، روندی که کماکان ادامه دارد.

- ورود ایران به پروژه های جهانی همچون ایتر در فرانسه که طرحی تحقیقی  و جهانی برای ایجاد چشمه انرژی همچون خورشید به روی زمین است.

- آغاز مطالعات پیشران هسته ای، همکاری با روسیه برای تولید ایزوتوپ های پایدار، تولید رادیو داروها و مجتمع های سوخت و... چنانچه گفته شد فهرست دستاوردهای هسته ای در یک سال گذشته خارج از حوصله این نوشتار است. این در حالی است که برخی با مقاصد سیاسی از بتن ریختن به جای !!راکتور اراک صحبت می کنند. که به نظر می رسد تا روزی که راکتور جدید اراک راه اندازی شود باید این گفته های یکسویه و نادقیق را تحمل کرد!

علی ایحال برخی برای زمین گیر کردن برجام حتی نمی توانند خیلی به تیم ترامپ امیدوار باشند چون تیم او هم در قبال پاره کرده برجام کوتاه آمده است و خود ترامپ هم مرتب فریاد می زند که برجام بد و ابلهانه! و تلخ است؛ اما  کمتر کسی این گفته ها را تیتر می کند! با همه این ها برجام چنانچه گفته شد حالش خوب است و به راه خود می رود. یک سالگی برجام بر ملت ایران دوستداران اعتدال و مقاومت مدبرانه گرامی باد.